FBiH
Pravila i uslovi nagradnog natječaja

Pravila i uslovi nagradnog natječaja 

»Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem«

Članak 1.

Organizator Nagradnog natječaja

BBDO” d.o.o. Sarajevo, ul. Šenoina br 16, Sarajevo, BiH, JIB: 4200191400007, MBS 65- 01-0365-12 (u nastavku: Organizator);, organizuje nagradni natječaj »Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem« (u nastavku: Nagradni natječaj).

Članak 2.

Sa ovim Pravilima i uvjetima Organizator određuje prava, obveze i uvjete za učešće u Nagradnom natječaju.

Članak 3.

Trajanje Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od 15.04.2019. do uključujući 15.05.2019. i organizira se i provodi na području Federacije BiH.

Članak 4.

Organizator ima pravo na izmjene vremenskog rasporeda Nagradnog natječaja uz suglasnost Federalnog ministarstva financija.

Članak 5.

Namjena nagradnog natječaja

Namjena nagradnog natječaja je izvođenje tržišne komunikacije Organizatora i promocija robne marke ORBIT®. Sva prava pridržana.

Članak 6.

Uvjeti učešća u Nagradnom natječaju

U toku trajanja ovog Nagradnog natječaja, učenik, ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, neke osnovne škole, napravit će jednu ili više slika ili slikarskih instalacija odnosno plakata od omota bilo kojeg proizvoda ORBIT-a;, lijepljenjem omota ORBIT proizvoda na čvrsti papir, snime fotografiju slike/plakata te fotografiju svog rada ili radova, sa svim traženim podacima, pošalju preko aplikacije na internet stranicu Nagradnog natječaja www.orbit.ba tj podstanici (orbitmalamatura.ba).

Članak 7.

Opće odredbe

Učenik ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, čiji rad bude odabran kao najbolji u ovom Nagradnom natječaju, osvojio je za svoju školu Matursku veče za sve učenike završnih razreda te osnovne škole.

Ovim Nagradnim natječajem Komisija će odabrati dva rada i nagraditi dvije osnovne škole.

Matursko veče sa Enisom Bešlagićem organizirat će se u hotelu ili drugim odgovarajućim objektima/prostorijama, koje su najbliže mjestu sjedišta nagrađenih osnovnih škola, o trošku Organizatora.

U Nagradnom natječaju mogu učestvovati svi učenici, ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, osnovne škole sa područja Federacije

Članak 8.

Učešće u ovoj Nagradnoj igri moguće je samo uz pismenu suglasnost učitelja ili razrednog nastavnika zaposlenog u školi iz koje je prijavljen rad na nagradni natječaj, odnosno uz saglasnost direktora škole;, bez obzira da li je rad izrađen od učenika, ili cijelog razreda , ili više razreda zajedno ili grupe učenika zajedno.

Članak 9.

Učesnici u nagradnom natječaju učestvuju na taj način da od ambalaže bilo kojeg proizvoda ORBIT izrade plakat, snime fotografiju plakata te fotografiju zajedno sa zahtijevanim podacima (grad, ime osnovne škole sa adresom ) pošalju preko aplikacije na internet stranici Nagradnog natječaja www.orbit.ba tj podstanicu (orbitmalamatura.ba).

Članak 10.

Učešće u Nagradnom natječaju znači, da se učesnik/učesnici izričito slažu sa ovim Pravilima i uvjetima učešća i iste potpuno prihvataju. Učesnici se obvezuju da će kod učešća u Nagradnoj igri u svemu postupati sukladno ovim Pravilima.

Pobjednici nagradnog natječaja biće izabrani od strane stručnog žirija.

Članak 11.

Osobni podaci do kojih Organizator tijekom ovog Nagradnog natječaja dođe su : ime, prezime i mjesto prebivališta, a Organizator će prema istima postupati u svemu sukladno Zakonu .

Članak 12.

Troškove učešća (kao npr. troškove prenosa podataka, poštarina, itd.) snose učesnici u nagradnom natječaju.

Članak 13.

Učešće u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu učestvovati učesnici koji za vrijeme trajanja nagradnog natječaja od ambalaže bilo kojeg proizvoda ORBIT izrade plakat, snime fotografiju plakata te fotografiju zajedno sa zahtijevanim podacima (grad, ime osnovne škole sa adresom) pošalju preko aplikacije na internet stranici Nagradnog natječaja, označenoj u Općim odredbama i članku 9 Pravila.

Ako je prijava za nagradni natječaj pravilna, na ekranu će se nakon klika na dugme “Potvrdi” ispisati poruka koja potvrđuje vaše učešće u Nagradnom natječaju.

Sve na gore naveden način i pravilno ispunjene, poslane i primljene prijave preko aplikacije na internet stranici ovog Nagradnog natječaja, biće uključene u izvlačenje za glavnu nagradu.

Broj učešća u nagradnom natječaju nije ograničen, što znači da učesnici mogu učestvovati u nagradnom natječaju sa više radova i više puta.

Članak 14.

Moderiranje objava fotografija

Prije nego što se fotografija objavi na internet stranici nagradnog natječaja, stavlja se u red za moderiranje (red za čekanje). Objave fotografija moderira Organizator.

Moderiranje poslanih fotografija preko aplikacije znači da sadržaj fotografije prije javne objave na internet stranici nagradnog natječaja mora potvrditi moderator u roku od 24 sata. S potvrđivanjem objava fotografija postaje javna.

Na internet stranici nagradnog natječaja javno se objavljuje fotografija uz navođenje osnovne škole koja se takmiči u ovom Nagradnom natječaju.

Moderator odbija javno objaviti fotografije ako je sadržaj fotografije i/ili poslanog plakata neprimjeren, dakle ako sadržaj može potaći bilo kakvu nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu nejednakost ili nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrpeljivost. Odluka o odbijanju javnog objavljivanja fotografije je diskrecijsko pravo moderatora i ona je konačna. Organizator takvu fotografiju/prijavu proglašava nevažećom.

Članak 15.

Ostali uslovi učešća u nagradnom natječaju:

U nagradnom natječaju biće uvažene prijave preko aplikacije na internet stranici nagradnog natječaja koje su poslane između 00.00.00 sati dana 15.04.2019. do uključujući 23.59:59 sati dana 15.05.2019.

Članak 16.

Ako nisu ispunjena sva polja na obrascu na aplikaciji na internet stranici nagradnog natječaja, prijava za nagradni natječaj nije moguća.

Članak 17.

S prijavom na nagradni natječaj učesnik izričito izjavljuje da je potpuno upoznat sa ovim pravilima nagradnog natječaja i izjavljuje da se sa njima potpuno slaže te da dozvoljava upotrebu posredovanih ličnih podataka pod uslovima i na način određen ovim Pravilima i Zakonom. Organizator se obavezuje da će u potpunosti poštovati pravila ovog nagradnog natječaja.

Članak 18.

Ograničenja učešća

Osobe zaposlene kod organizatora, njihovi uži članovi porodice te sve fizičke i pravne osobe ili osobe zaposlene u tim pravnim osobama koje učestvuju u organizaciji nagradnog natječaja, ne smiju učestvovati u nagradnom natječaju.

Članak 19.

Popis nagrada (nagradni fond):

Nagradni fond sadrži odnosno pokriva nagradu za dvije osnovne škole.

Vrijednost jedne nagrade odnosno organizacija i izvedba jedne „Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem“ za učenike završnog razreda osnovne škole je iznos od brutto 7.000,00 KM s uključenim PDV-om.

Dobitnik nagrade na ime pripadajućeg poreza, dužan je platiti 700 KM ili 10% od brutto iznosa vrijednosti jedne nagrade.

Ovim Pravilima je određeno da će za iznos pripadajućeg poreza, biti umanjen iznos jedne nagrade, odnosno nagradjena osnovna škola i Organizator raspolagat će sa sredstvima u iznosu od 6.300,00 KM, za organizaciju i izvedbu „Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem“, za učenike završnog razreda osnovne škole

Organizator će dodjeliti dvije nagrade, za dvije različite osnovne škole.

Ukupni nagradni fond po ovom Nagradnom natječaju je iznos od brutto 14.000,00 KM s uključenim PDV-om.

Maturska večer sa Enisom Bešlagićem organizirat će se u mjesecu septembru/oktobru 2019, odnosno ili u nekom drugom terminu koji bude dogovoren sa osnovnom školom.

Nagradu dodjeljuje Organizator pod uvjetima određenim ovim Pravilima. Organizator pridržava pravo na to da izmijeni vrijeme odnosno termin, o čemu će obavijestiti nagrađenog najmanje 30 dana prije organizacije događaja.

Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu ili školu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu. Slike na promocijskom materijalu su simbolične.

Članak 20.

Izbor najboljeg rada koji je osvojio nagradu

Komisija u sastavu Enis Bešlagić, Almir Kurt i Alma Tuzlak, izabrat će dva najbolja rada odnosno dvije osnovne škole iz kojih su prijavljeni izabrani radovi odnosno nagrađeni radovi. Nagradu će primiti ovlaštena ili od nagrađenih osnovnih škola delegirana punoljetna osoba,koja će nakon toga direktno sa organizatorom učestvovati u izvedbi i organizaciji, Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem, za učenike završnog razreda nagrađene osnovne škole

Izbor dva najbolja rada izvršit će se dana 22.5.2019. godine u prostorijama organizatora na adresi Šenoina 16, 71000 Sarajevo, BiH. Izbor je javan. Prije početka izbora vođa Komisije će upoznati sve prisutne sa namjenom nagradnog natječaja i načinom izbora najboljeg rada.

Odgovorna osoba Organizatora vodi Zapisnik o izboru, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu izbora, prisutnim osobama, samom izboru te nagrađenim radovima koji su osvojili nagrade. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije, a izrađuje se u jednom izvodu i čuva se kod Organizatora. Rezultati izvlačenja su konačni, a žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

Nagrade se dodjeljuju pod uvjetima određenim ovim Pravilima.

Članak 21.

Objava najboljeg rada koji je osvojio nagradu

Učenik, ili cijeli razred, ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, čiji je rad ocjenjen kao najbolji, dozvoljavaju objavu podataka na internet stranici nagradnog natječaja www.orbit.ba, te u e-mail porukama nagradnog natječaja, koje promovišu taj nagradni natječaj, a izričito se obvezuju da po tom osnovu od Organizatora neće zahtijevati nikakvu novčanu naknadu ili odšteta.

Podaci o dobitnicima nagrada biće objavljeni na internet stranici www.orbit.ba, najkasnije u roku od 10 dana nakon izbora.

Članak 22.

Općenito o nagradi i osvajaču nagrade

Organizator će provjeriti da li su radovi koji su od Komisije ocjenjeni kao najbolji, u ovoj Nagradnoj igri učestvovali u svemu skladno ovim Pravilima odnosno uvjetima koja su u Pravilima postavljena.

O načinu i mjestu te o datumu za preuzimanje nagrade, osvajač nagrade biće obaviješten od strane organizatora preko telefona i/ili e-maila, najkasnije u roku od 8 dana nakon objave osvajača nagrade.

Organizator ima pravo zahtijevati od osvajača nagrade da u određenom roku dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade. U slučaju da osvajač nagrade to ne želi uraditi ili ako dostavi nepotpune podatke, ili iste ne dostavi uopće, gubi pravo na nagradu.

Ako se osvajač nagrade na odazove na obavještenje organizatora u roku koji je naveden u obavještenju, ili ako osvajača nagrade nije moguće obavijestiti i/ili ako se utvrdi da nije ispunio sve uslove za učešće u nagradnom natječaju, gubi pravo na nagradu.

Ako osvajač nagrade ne dostavi organizatoru podatke iz stavka 2. i 3. ovog članka, u zahtijevanom roku, nema pravo zahtijevati od organizatora da mu izruči nagradu. Organizator je u tim slučajevima (odbijanje ili nepravilnog ili nepravovremene dostave propisanih podataka) oslobođen je svih obaveza prema osvajaču nagrade vezanih za ova Pravila.

Organizator se obvezuje da od osvajača nagrade neće tražiti podatke koji nisu navedeni u ovim Pravilima ili koji su u suprotnosti s pozitivnim propisima FBiH.

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i u sljedećim slučajevima):

 • ako se pojavi sumnja u pouzdanost podataka,
 • ako se utvrdi da je učesnik učestvovao u suprotnosti sa pravilima i uslovima nagradnog natječaja,
 • ako se utvrdi da osvajač nagrade ne ispunjava odnosno da nije ispunio uslove određene ovim pravilima, odnosno da je bio izabran u suprotnosti sa ovim pravilima,
 • ako se i nakon obavještenja osvajač nagrade ne javi da preuzme nagradu u skladu sa pravilima organizatora nagradnog natječaja.

Orgaizator se obvezuje kod ocjene razloga zbog kojih nagrada neće biti dodjeljena na zakonito i savjesno postupanje.

Sa predajom nagrade osvajaču, sve obaveze Organizatora ove nagradne igre prestaju.

U slučaju naknadnog isključenja osvajača nagrade iz učešća u nagradnom natječaju, osvajaču nagrade može se naknadno oduzeti nagrada odnosno od osvajača nagrade može se zahtijevati da vrati već izručenu nagradu. U slučaju da naknadno isključeni osvajač nagrade više ne raspolaže sa izručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati povrat iznosa u vrijednosti prethodno izručene nagrade.

Članak 23.

Izjava o autorskom radu

Učesnici nagradnog natječaja garantuju da je posredovani plakat njihov autorski rad (autorski rad pojedinačnog učenika ili grupe učenika) odnosno da su od strane autora dobili sve potrebne saglasnosti i prava na javnu objavu u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Ako se utvrdi da učesnik nagradnog natječaja nije autor poslanog plakata, takva prijava se izbacuje iz nagradnog natječaja, a učesnik u njemu više ne može učestvovati. Istovremeno, učesnik koji je poslao plakat koji nije njegovo autorsko djelo, prihvate sve posljedice i moguće sankcije koje bi mogle nastati zbog poslanog neautorskog plakata.

Organizator sa ovim pravilima isključuje svaku svoju odgovornost u vezi sa mogućom objavom neautorskog plakata. Sve posljedice takve objave snosi isključivo učesnik koji je poslao fotografiju takvog plakata.

Učešćem u nagradnom natječaju učesnik/učesnici koji su poslali svoj rad na Nagradni natječaj, sva materijalna autorska prava u neograničenom opsegu prenose na Organizatora, bez prava na naknadu ili odštetu. Prenos autorskih prva na Organizatora teritorijalno važi za cijeli svijet (preko interneta), za cijelo vrijeme trajanja autorskog prava.

Članak 24.

Druge odredbe

Organizator ne odgovara za učešće učesnika u nagradnom natječaju sa nepotpunim ili pogrešnim podacima.

Organizator i druge osobe koji učestvuju u izvođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja nastane kao posljedica preuzimanja ili korištenja nagrade odnosno koja bi mogla biti povezana sa nagradom, sa čime se učesnici izričito slažu. Organizator isto tako ne odgovara za moguću štetu koju bi mogao pretrpiti učesnik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može uticati (viša sila), organizator može otkazati nagradni natječaj. O tome organizator mora obavijestiti učesnike preko internet stranice www.orbit.ba. U takvom slučaju organizator učesnicima ne odgovara za nastalu štetu.

Organizator pridržava pravo uz suglasnost Federalnog ministarstva financija na izmjene pravila ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim izmjenama i novostima o nagradnom natječaju organizator će obavještavati učesnike preko internet stranice www.orbit.ba.

Odluka organizatora o svim pitanjima vezanim za nagradni natječaj odnosno za upotrebu ili objašnjenje ovih pravila konačna je i važi za sve učesnike.

Organizator nagradnog natječaja ne odgovara za moguću štetu koja nastane zbog problema sa e-mailom, zbog pogrešno ili nečitko navedenih kontaktnih podataka, problema sa operaterom mreže odnosno zbog grešaka kod internetskih veza odnosno zbog bilo kojih drugih tehničkih problema zbog kojih može doći do grešaka u izvođenju nagradnog natječaja.

Učesnicima nagradnog natječaja osigurana je podrška i pomoć na elektronskoj adresi info@bbdo.ba.

Organizator nagradnog natječaja do okončanja perioda u kojem traje Nagradni natječaj, može u bilo kojem trenutku potpuno izmijeniti koncept Nagradnog natječaja ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti.

Članak 25.

Upotreba i zaštita ličnih podataka

Učesnici u nagradnom natječaju organizatoru dozvoljavaju da do opoziva vodi, održava i obrađuje zbirku sakupljenih osobnih podataka učesnika u skladu sa zakonom sa područja zaštite ličnih podataka. Organizator osigurava zaštitu ličnih podataka prema zakonu.

Organizator će koristiti posredovane podatke isključivo u namjenu koja je jasna i opisana u ovim Pravilima odnosno uslovima i u druge svrhe iste ne smije koristiti.

Organizator će osobne podatke brižljivo štititi u skladu sa zakonom sa područja zaštite ličnih podataka i sa zakonom sa područja elektronskih komunikacija.

Učesnici u nagradnom natječaju izričito dozvoljavaju da organizator “BBDO” d.o.o. Sarajevo, ul. Šenoina br 16, Sarajevo, BiH, JIB: 4200191400007, MBS 65-01-0365-12, uspostavi, vodi, održava i upravlja sa dostavljenim osobnim podacima (ime, prezime i mjesto prebivališta) koje je dobio u skladu sa Pravilima odnosno uslovima nagradnog natječaja »Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem«, koja su objavljena na internet stranici www.orbit.ba. tj podstranici (orbitmalamatura.ba) – isključivo u svrhu ove Nagradne igre

Učesnici u nagradnom natječaju daju izričitu saglasnost organizatoru da kao upravljač ličnih podataka, podatke koje je od njih dobio nezavisno i prema vlastitoj procjeni obrađuje isključivo za sljedeće namjene:

 • izvođenje nagradnog natječaja u svim vidicima;
 • obavještavanje osvajača nagrade;
 • objava imena i prezimena i mjesta prebivališta osvajača nagrade na internet stranici orbit.ba tj podstranici (orbitmalamatura.ba).

Za vrijeme upravljanja ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida, prepisivanja, kopiranja, dopunjavanja, popravka, blokiranja i brisanja ličnih podatak u bazi podataka u skladu sa važećim propisima. Učesnik može tražiti od organizatora bilo kada da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke.

Pridobiveni lični podaci pohranjuju se do opoziva pohranjivanja ličnih podataka od strane učesnika odnosno do završetka nagradnog natječaja odnosno do dodjele nagrade. Poslije toga upravljač briše lične podatke.

Upravljač ličnih podataka na zahtjev učesnika mora:

 • potvrditi da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju ili ne;
 • omogućiti uvid u lične podatke koji se odnose na njega, na njihovo posredovanje, prepisivanje ili kopiranje;
 • posredovati ispis ličnih podataka koji se odnose na njega;
 • dati informaciju o metodama obrade ličnih podataka;
 • izbrisati lične podatke iz baze

Članak 26.

Otkazivanje učešća

Učesnik može bilo kada za vrijeme trajanja času trajanja nagradnog natječaja otkazati svoje učešće u nagradnom natječaju time da pošalje poruku organizatoru na e-mail adresu: info@bbdo.ba. Nakon što primi takvu poruku, organizator ga isključuje iz nagradnog natječaja.

Članak 27.

Rješavanje žalbi

Za sva pitanja koja bi se mogla pojaviti u vezi sa nagradnim natječajem i koja nisu regulirana ovim pravilima, odgovarajuća tumačenja daće organizator, koji brine i za izvođenje nagradnog natječaja i nadzire ga. Tumačenje organizatora je konačno i protiv njega nije moguća žalba. Moguće sporove koji nastanu u vezi sa nagradnim natječajem učesnici i organizator rješavače sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Sarajevu.

Članak 28.

Objava, važenje pravila

Ova pravila stupaju na snagu na dan javne objave. Objavljena odnosno dostupna su na internet stranici www.orbit.ba.

Datum objave pravila: 14.4.2019.

Organizator:

“BBDO” d.o.o. Sarajevo

https://orbitmalamatura.ba/wp-content/uploads/2019/03/orbit-320x226.png

Trademark of Mars Incorporated and its affiliate