RS
Pravila i uslovi nagradnog natječaja

Pravila i uslovi nagradnog natječaja

»Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem«

1. Organizator Nagradnog natječaja

1.1. Plus Media d.o.o. Banja Luka, Srpskih pilota 3, Banja Luka, JIB:4402588680008, PDV:402588680008, matični broj 11061758 (u nastavku: Priređivač), organizuje nagradnu igru »Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem« (u nastavku: Nagradna igra).

1.2. Sa ovim pravilima i uslovima priređivač određuje i prava, obaveze i uvjete za učestvovanje u Nagradnoj igri.

2.  Trajanje Nagradne igre

2.1. Nagradna igra traje od 04.2019. do uključujući 15.05.2019. i organizira se i provodi na području Republike Srpske.

2.2. Organizator ima pravo na izmjene vremenskog rasporeda Nagradne igre.

3.  Namjena nagradne igre

3.1. Namjena nagradne igre je izvođenje tržišne komunikacije Priređivača i promocija robne marke ORBIT®. Sva prava pridržana.

4.  Uvjeti učešća u Nagradnoj igri

4.1. Opšte odredbe

4.1.1. U toku trajanja ove Nagradne igre, učenik, ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, neke osnovne škole, napravit će jedanu ili više slika ili slikarskih instalacija odnosno plakata od omota bilo kojeg proizvoda ORBIT-a, lijepljenjem omota ORBIT proizvoda na čvrsti papir, snime fotografiju slike/plakata te fotografiju svog rada ili radova, sa svim traženim podacima, pošalju preko aplikacije na internet stranicu Nagradne igre orbit.ba tj. podstanicu (orbitmalamatura.ba).

Učenik ili cijeli razred, ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, čiji rad bude odabran kao najbolji u ovoj Nagradnoj igri, osvojio je za svoju školu Matursku večer za sve učenike završnih razreda te osnovne škole.

Matursko večer sa Enisom Bešlagićem organizirat će se u hotelu ili drugim odgovarajućim objektima/prostorijama, koje su najbliže mjestu sjedišta osnovne škole, o trošku Priređivača.

U Nagradnoj igri mogu učestvovati svi učenici, ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, osnovne škole sa područja Republike Srpske.

4.1.2. Učešće u ovoj Nagradnoj igri moguće je samo uz pismenu saglasnost učitelja ili razrednog nastavnika zaposlenog u školi iz koje je prijavljen rad za nagradnu igru, odnosno uz saglasnost direktora škole;, bez obzira da li je rad izrađen od učenika, ili cijelog razreda , ili više razreda zajedno ili grupe učenika zajedno.

4.1.3. Učesnici u nagradnoj igri učestvuju na taj način da od ambalaže bilo kojeg proizvoda ORBIT izrade plakat, snime fotografiju plakata te fotografiju zajedno sa zahtijevanim podacima (grad, ime osnovne škole sa adresom) pošalju preko aplikacije na internet stranici Nagradne igre orbit.ba tj. podstranicu (orbitmalamatura.ba).

4.1.4. Učešće u Nagradnoj igri znači, da se učesnik/učesnici izričito slažu sa ovim Pravilima i uslovima učešća i iste potpuno prihvataju. Učesnici se obvezuju da će kod učešća u Nagradnoj igri u svemu postupati u skladu sa ovim Pravilima.

4.1.5. Pobjednici nagradne igre biće izabrani od strane stručnog žirija.

4.1.6. Lični podaci do kojih Priređivač tokom ove Nagradne igre dođe su: ime, prezime i mjesto prebivališta, a Priređivač će prema istima postupati u svemu u skladu sa Zakonom.

4.1.7. Troškove učešća (kao npr. troškove prenosa podataka, poštarina, itd.) snose učesnici u nagradne igre.

4.2.  Učešće u nagradnoj igri

4.2.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati učesnici koji za vrijeme trajanja nagradne igre od ambalaže bilo kojeg proizvoda ORBIT izrade plakat, snime fotografiju plakata te fotografiju zajedno sa zahtijevanim podacima (grad, ime osnovne škole sa adresom) pošalju preko aplikacije na internet stranici Nagradne igre, označenoj u Opštim odredbama i članu 1.3. ovih Pravila.

4.2.2. Ako je prijava za nagradnu igru pravilna, na ekranu će se nakon klika na dugme “Potvrdi” ispisati poruka koja potvrđuje vaše učešće u Nagradnoj igri.

4.2.3. Sve na gore naveden način i pravilno ispunjene, poslane i primljene prijave preko aplikacije na internet stranici ove Nagradne igre, biće uključene u izvlačenje za glavnu nagradu.

4.2.4. Broj učešća u nagradnoj igri nije ograničen, što znači da učesnici mogu učestvovati u nagradnoj igri sa više radova i više puta.

4.3.  Moderiranje objava fotografija

4.3.1. Prije nego što se fotografija objavi na internet stranici nagradne igre, stavlja se u red za moderiranje (red za čekanje). Objave fotografija moderira Priređivač.

4.3.2. Moderiranje poslanih fotografija preko aplikacije znači da sadržaj fotografije prije javne objave na internet stranici nagradne igre mora potvrditi moderator u roku od 24 S potvrđivanjem objava fotografija postaje javna.

4.3.3. Na internet stranici nagradne igre javno se objavljuje fotografija uz navođenje osnovne šole koja se takmiči u ovoj Nagradnoj igri.

4.3.4. Moderator odbija javno objaviti fotografije ako je sadržaj fotografije i/ili poslanog plakata neprimjeren, dakle ako sadržaj može potaći bilo kakvu nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu nejednakost ili nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju ili netrpeljivost. Odluka o odbijanju javnog objavljivanja fotografije je diskrecijsko pravo moderatora i ona je konačna. Priređivač takvu fotografiju/prijavu proglašava nevažećom.

4.4.  Ostali uslovi učešća u nagradnoj igri:

4.4.1. U nagradnoj igri biće uvažene prijave preko aplikacije na internet stranici nagradne igre koje su poslane između 00.00.00 sati dana 15.04.2019. do uključujući 23.59:59 sati dana 05.2019.

4.4.2. Ako nisu ispunjena sva polja na obrascu na aplikaciji na internet stranici nagradne igre, prijava za nagradnu igru nije moguća.

4.4.3. S prijavom na nagradnu igru učesnik direktno izjavljuje da je potpuno upoznat sa ovim pravilima nagradne igre i izjavljuje da se sa njima potpuno slaže te da dozvoljava upotrebu posredovanih ličnih podataka pod uslovima i na način određen ovim Pravilima i Zakonom. Priređivač se obavezuje da će u potpunosti poštovati pravila ove nagradne igre.

4.5.  Ograničenja učešća

4.5.1. Osobe zaposlene kod priređivača, njihovi uži članovi porodice te sve fizičke i pravne osobe ili osobe zaposlene u tim pravnim osobama koje učestvuju u organizaciji nagradne igre, ne smiju učestvovati u nagradnoj igri.

5.  Popis nagrada (nagradni fond):

5.1. Nagradni fond sadrži odnosno pokriva:

5.1.1. Nagrada odnosno organizacija i izvedba „Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem“ za učenike završnog razreda osnovne škole u iznosu od brutto 7.000,00 KM s uključenim PDV-om.

Dobitnik nagrade na ime pripadajućeg poreza, dužan je platiti 700 KM ili 10% od brutto iznosa vrijednosti nagrade.

Ovim Pravilima je određeno da će za iznos pripadajućeg poreza, biti umanjen iznos j nagrade;, odnosno nagradjena osnovna škola i Organizator raspolagat će sa sredstvima u iznosu od 6.300,00 KM, za organizaciju i izvedbu „Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem“, za učenike završnog razreda osnovne škole.

Ukupni nagradni fond po ovoj Nagradnoj igri je iznos od brutto 7.000,00 KM s uključenim PDV-om.

5.1.2. Maturska večer sa Enisom Bešlagićem organizovat će se u mjesecu septembru/oktobru 2019, odnosno ili u nekom drugom terminu koji bude dogovoren sa osnovnom školom.

Nagradu dodjeljuje Priređivač pod uvjetima određenim ovim Pravilima. Organizator pridržava pravo na to da izmjeni vrijeme odnosno termin, o čemu će obavijestiti nagrađenog najmanje 30 dana prije organizacije događaja.

5.3. Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu ili školu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu. Slike na promocijskom materijalu su simbolične.

6.  Izbor najboljeg rada koji je osvojio nagradu

6.1. Komisija u sastavu Enis Bešlagić, Almir Kurt i Alma Tuzlak, izabrat će najbolji rad odnosno osnovnu školu iz koje je prijavljen izabrani rad odnosno nagradjeni Nagradu će primiti ovlaštena ili od osnovne škole delegirana punoljetna osoba,koja će nakon toga direktno sa organizatorom učestvovati u izvedbi i organizaciji, Male maturske večeri sa Enisom Bešlagićem, za učenike završnog razreda osnovne škole

6.2. Izbor najboljeg rada izvršit će se dana 22.5.2019. godine u prostorijama organizatora na adresi, Srpskih pilota 3, Banja Luka, RS BiH. Izbor je javan. Prije početka izbora vođa Komisije će upoznati sve prisutne sa namjenom nagradnog natječaja i načinom izbora najboljeg rada.

6.3. Odgovorna osoba Priređivač vodi Zapisnik o izboru, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu izbora, prisutnim osobama, samom izboru te nagradjenom radu koji je osvojio nagrade. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije, a izrađuje se u jednom izvodu i čuva se kod Priređivača. Rezultati izvlačenja su konačni, a žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

6.4. Nagrada se dodjeljuje pod uvjetima određenim ovim Pravilima.

7.  Objava najboljeg rada koji je osvojio nagradu

7.1. Učenik, ili cijeli razred , ili više razreda zajedno ili grupa učenika zajedno, čiji je rad ocjenjen kao najbolji, dozvoljavaju objavu podataka na internet stranici nagradne igre orbit.ba, te u e-mail porukama nagradne igre, koje promovišu tu nagradnu igru, a direktno se obavezuju da po tom osnovu od Priređivača neće zahtijevati nikakvu novčanu naknadu ili odštetu.

7.2. Podaci o osvajaču nagrade biće objavljeni na internet stranici orbit.ba, najkasnije u roku od 10 dana nakon izbora.

8.  Opšte o nagradi i dobitniku nagrade

8.1. Priređivač će provjeriti da li je rad koji je od Komisije ocjenjen kao najbolji, u ovoj Nagradnoj igri učestvovao u svemu u skladu sa ovim Pravilima odnosno uvjetima koja su u Pravilima postavljena.

8.2. O načinu i mjestu te o datumu za preuzimanje nagrade, dobitnik nagrade biće obaviješten od strane organizatora preko telefona i/ili e-maila, najkasnije u roku od 8 dana nakon objave dobitnika nagrade.

8.3. Organizator ima pravo zahtijevati od dobitnika nagrade da u određenom roku dostavi podatke potrebne za preuzimanje U slučaju da dobitnik nagrade to ne želi uraditi ili ako dostavi nepotpune podatke, ili iste ne dostavi uopšte, gubi pravo na nagradu.

Ako se dobitnik nagrade na odazove na obavještenje organizatora u roku koji je naveden u obavještenju, ili ako dobitnik nagrade nije moguće obavijestiti i/ili ako se utvrdi da nije ispunio sve uslove za učešće u nagradnoj igri, gubi pravo na nagradu.

8.4. Ako dobitnik nagrade ne dostavi priređivaču podatke iz tačke 2 i 8.3. u zahtijevanom roku, nema pravo zahtijevati od priređivača da mu izruči nagradu. Priređivač je u tim slučajevima (odbijanje ili nepravilnog ili nepravovremene dostave propisanih podataka) oslobođen je svih obaveza prema dobitniku nagrade vezanih za ova Pravila.

Priređivač se obvezuje da od dobitnika nagrade neće tražiti podatke koji nisu navedeni u ovim Pravilima ili koji su u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Srpske.

8.5. Priređivač nagradne igre pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i u sljedećim slučajevima):

 • ako se pojavi sumnja u pouzdanost podataka,
 • ako se utvrdi da je učesnik učestvovao u suprotnosti sa pravilima i uslovima nagradne igre,
 • ako se utvrdi da dobitnik nagrade ne ispunjava odnosno da nije ispunio uslove određene ovim pravilima, odnosno da je bio izabran u suprotnosti sa ovim pravilima,
 • ako se i nakon obavještenja dobitnik nagrade ne javi da preuzme nagradu u skladu sa pravilima priređivača nagradne igre.

Priređivač se obavezuje kod ocjene razloga zbog kojih nagrada neće biti dodjeljena na zakonito i savjesno postupanje.

8.6. Sa predajom nagrade dobitniku, sve obaveze Priređivača ove nagradne igre prestaju.

8.7. U slučaju naknadnog isključenja dobitnika nagrade iz učešća u nagradnoj igri, dobitniku nagrade može se naknadno oduzeti nagrada odnosno od priređivača nagrade može se zahtijevati da vrati već uručenu nagradu. U slučaju da naknadno isključeni dobitnik nagrade više ne raspolaže sa uručenom nagradom, priređivač može od navedenog lica zahtijevati povrat iznosa u vrijednosti prethodno uručene nagrade.

9.  Izjava o autorskom radu

9.1. Učesnici nagradne igre garantuju da je posredovani plakat njihov autorski rad (autorski rad pojedinačnog učenika ili grupe učenika) odnosno da su od strane autora dobili sva potrebna odobrenja i prava na javnu objavu u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

9.2. Ako se ustanovi da učesnik nagradne igre nije autor poslanog plakata, takva prijava se izbacuje iz nagradne igre, a učesnik u njemu više ne može učestvovati. Istovremeno, učesnik koji je poslao plakat koji nije njegovo autorsko djelo, snosi sve posljedice i moguće sankcije koje bi mogle nastati zbog poslanog neautorskog plakata.

9.3. Priređivač sa ovim pravilima isključuje svaku svoju odgovornost u vezi sa mogućom objavom neautorskog plakata. Sve posljedice takve objave snosi isključivo učesnik koji je poslao fotografiju takvog plakata.

9.4. Učešćem u nagradnoj igri učesnik/učesnici koji su poslali svoj rad za Nagradnu igru, sva materijalna autorska prava u neograničenom obimu prenose na Priređivača, bez prava na naknadu ili odštetu. Prenos autorskih prva na Priređivača teritorijalno važi za cijeli svijet (preko interneta), za cijelo vrijeme trajanja autorskog prava.

10.  Druge odredbe

10.1. Priređivač ne odgovara za učešće učesnika u nagradnoj igri sa nepotpunim ili pogrešnim podacima.

10.2. Priređivač i druga lica koji učestvuju u izvođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja nastane kao posljedica preuzimanja ili korištenja nagrade, odnosno koja bi mogla biti povezana sa nagradom, sa čime se učesnici bezuslovno slažu. Priređivač isto tako ne odgovara za moguću štetu koju bi mogao pretrpiti učesnik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

10.3. U slučaju okolnosti na koje Priređivač ne može uticati (viša sila), priređivač može otkazati nagradnu igru. O tome priređivač mora obavijestiti učesnike preko internet stranice orbit.ba. U tom slučaju priređivač učesnicima ne odgovara za nastalu štetu.

10.4. Priređivač pridržava pravo na izmjene pravila ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim izmjenama i novostima o nagradnoj igri priređivač će obavještavati učesnike preko internet stranice orbit.ba.

10.5. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim za nagradnu igru odnosno za upotrebu ili objašnjenje ovih pravila konačna je i važi za sve učesnike.

10.6. Priređivač nagradne igre ne odgovara za moguću štetu koja nastane zbog problema sa e-mailom, zbog pogrešno ili nečitko navedenih kontaktnih podataka, problema sa operaterom mreže odnosno zbog grešaka kod internetskih veza odnosno zbog bilo kojih drugih tehničkih problema zbog kojih može doći do grešaka u izvođenju nagradne igre.

10.7. Učesnicima nagradne igre osigurana je podrška i pomoć na elektronskoj adresi info@bbdo.ba.

10.8. Priređivač nagradne igre do okončanja perioda u kojem traje Nagradna igra, može u bilo kojem trenutku potpuno izmijeniti koncept Nagradne igre ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti.

11.  Upotreba i zaštita ličnih podataka

11.1. Učesnici u nagradne igre Priređivaču dozvoljavaju da do opoziva vodi, održava i obrađuje zbirku sakupljenih ličnih podataka učesnika u skladu sa zakonom sa područja zaštite ličnih podataka. Priređivač osigurava zaštitu ličnih podataka prema zakonu.

11.2. Priređivač će koristiti posredovane podatke isključivo u namjenu koja je jasna i opisana u ovim Pravilima odnosno uslovima i u druge svrhe iste ne smije koristiti.

11.3. Priređivač će lične podatke brižljivo čuvati u skladu sa zakonom sa područja zaštite ličnih podataka i sa zakonom sa područja elektronskih komunikacija.

11.4. Učesnici u nagradne igre izričito dozvoljavaju da organizator Plus Media o.o. Banja Luka, Srpskih pilota 3, Banja Luka, JIB:4402588680008, PDV:402588680008, matični broj 11061758, uspostavi, vodi, održava i upravlja sa dostavljenim ličnim podacima (ime, prezime i mjesto prebivališta) koje je dobio u skladu sa Pravilima odnosno uslovima nagradne igre »Žvači ORBIT i za svoju osnovnu školu osvoji MATURSKO VEČE sa Enisom Bešlagićem«, koja su objavljena na internet stranici www.orbit.ba. (podstranici orbitmalamatura.ba)- isključivo u svrhu ove Nagradne igre.

11.5. Učesnici u nagradne igre daju izrazitu saglasnost priređivaču da kao upravljač ličnih podataka, podatke koje je od njih dobio nezavisno i prema vlastitoj procjeni obrađuje isključivo za sljedeće namjene:

 • izvođenje nagradne igre u svim vidicima;
 • obavještavanje dobitnika nagrade;
 • objava imena i prezimena i mjesta prebivališta dobitnika nagrade na internet stranici orbit.ba, podstranici (orbitmalamatura.ba).

11.6. Za vrijeme upravljanja ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida, prepisivanja, fotokopiranja, dopune, popravke, blokiranja i brisanja ličnih podatak u bazi podataka u skladu sa važećim propisima. Učesnik može tražiti od priređivača bilo kada da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke.

11.7. Primljeni lični podaci čuvaju se do opoziva čuvanja ličnih podataka od strane učesnika odnosno do završetka nagradne igre, odnosno do dodjele nagrade. Poslije toga upravljač briše lične podatke.

11.8. Upravljač ličnih podataka na zahtjev učesnika mora:

 • potvrditi da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju ili ne;
 • omogućiti uvid u lične podatke koji se odnose na njega, na njihovo posredovanje,
 • prepisivanje ili fotokopiranje;
 • posredovati ispis ličnih podataka koji se odnose na njega;
 • dati informaciju o metodama obrade ličnih podataka;
 • izbrisati lične podatke iz baze podataka.

12.  Otkazivanje učešća

12.1. Učesnik može bilo kada za vrijeme trajanja nagradne igre otkazati svoje učešće u nagradnoj igri, time da pošalje poruku priređivaču na e-mail adresu: info@bbdo.ba. Nakon što primi takvu poruku, priređivač ga isključuje iz nagradne igre.

13.  Rješavanje žalbi

13.1. Za sva pitanja koja bi se mogla pojaviti u vezi sa nagradnom igrom i koja nisu regulisana ovim pravilima, odgovarajuća tumačenja daće Priređivač, koji brine i za izvođenje nagradne igre i nadzire ga. Tumačenje priređivača je konačno i protiv njega nije moguća žalba.

13.2. Moguće sporove koji nastanu u vezi sa nagradnom igrom učesnici i priređivač rješavače sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Banja Luci.

14.  Objava, važenje pravila

14.1. Ova pravila stupaju na snagu na dan javne objave. Objavljena odnosno dostupna su na internet stranici orbit.ba tj. podstranici (orbitmalamatura.ba).

Datum objave pravila: 14.4.2019.

Priređivač:

Plus Media d.o.o. Banja Luka

https://orbitmalamatura.ba/wp-content/uploads/2019/03/orbit-320x226.png

Trademark of Mars Incorporated and its affiliate